Konkursy Prawo

Prawo a konkursy na Facebooku

Dziś w cyklu konkursowym wpis: Prawo a konkursy na Facebooku. Aplikant radcowski Milena Chojnacka z K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p. podzieliła się z Wami istotnymi informacjami związanymi z przepisami prawa.

Przyrzeczenie publiczne

Abstrahując od wymogów dotyczących organizacji konkursów określonych w regulaminie Facebooka, wskazać należy, że każdy konkurs, niezależnie od tego czy jest organizowany na portalu społecznościowym czy też za pośrednictwem innego medium, od strony prawnej stanowi bądź to tak zwane przyrzeczenie publiczne, co oznacza, że organizator takiego konkursu przez ogłoszenie publiczne przyrzeczenia nagrody za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać, bądź w przypadku bardziej rozbudowanej, skomplikowanej relacji prawnej, stosunek umowny zawierający elementy przyrzeczenia publicznego.
Mając powyższe na uwadze, na organizatorze konkursu ciążą liczne obowiązki i ograniczenia, a do najważniejszych należą brak możliwości dowolnego modyfikowania warunków konkursu po jego ogłoszeniu, czy też brak możliwości odwołania konkursu w trakcie trwania.

Regulamin

Na wstępie należy zauważyć, iż w przypadku gdy mechanizm konkursu jest prosty i nieskomplikowany, wystarczające może się okazać umieszczenie w opisie konkursu na Facebooku (w poście lub aplikacji konkursowej) jasnych i sprecyzowanych zasad dotyczących akcji promocyjnej.
Jeśli natomiast mechanika konkursu jest bardziej złożona, pomocne może się okazać sformułowanie jej w regulaminie akcji. W takim przypadku obowiązkiem organizatora i przyrzekającego nagrodę, jeśli konkurs skierowany jest do konsumentów, jest precyzyjne i przystępne określenie jego reguł, poprzez stworzenie regulaminu i zapoznanie z nim potencjalnych uczestników jeszcze przed przystąpieniem do konkursu (a przynajmniej umożliwienie im zapoznania się z jego treścią).
Organizator winien również zadbać, przez wzgląd na konsekwencje prawne, aby regulamin nie zawierał postanowień niedozwolonych (klauzul abuzywnych), czyli postanowień, które kształtują prawa i obowiązki uczestnika konkursu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy, a które nie zostały uzgodnione z nim indywidualnie – takie klauzule nie wiążą konsumentów. Przykładem klauzul abuzywnych są np. postanowienia wyłączające możliwość dochodzenia od organizatora roszczeń w związku z udziałem w konkursie, dające organizatorowi prawo dokonywania w trakcie trwania akcji dowolnych zmian w regulaminie konkursu lub przyznające uczestnikom zbyt krótki okres na składanie reklamacji związanych w udziałem w konkursie.

Nagrody

Poniżej kilka kwestii prawnych oraz podatkowych, o których organizatorzy konkursów często nie pamiętają, lub których są po prostu nieświadomi.
Wydając nagrodę laureatowi konkursu, po jego stronie powstaje przychód i co do zasady obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wygranych w konkursach wydający nagrodę pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody, chyba że możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego (konkurs organizowany w środkach masowego przekazu, konkursy z zakresu nauki, sztuki). Wartość nagrody od której odprowadza się podatek winna zostać ustalona stosownie do wartości rynkowej wydawanej nagrody, stąd wskazanym jest aby organizator dysponował dokumentacją nabycia nagrody lub określił jej rynkową wartość w regulaminie. Organizatorzy, którzy nie chcą obciążać laureatów obowiązkiem zapłaty podatku, ubruttawiają nagrodę o wartość podatku. Ubruttowienie polega na określeniu w regulaminie, iż laureat otrzyma obok nagrody dodatkową kwotę pieniędzy, którą organizator wyda i równocześnie pobierze od laureata na poczet podatku dochodowego, odprowadzając do urzędu skarbowego.
Odnośnie możliwych zwolnień przedmiotowych (brak obowiązku pobrania podatku) z których może skorzystać organizator, należy wskazać iż z racji licznych i częstokroć sprzecznych stanowisk organów podatkowych, zaleca się każdorazowo weryfikację danego działania promocyjnego pod względem obowiązków podatkowych.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Organizator konkursu często jest nieświadomy, że podlega reżimom wielu innych niż kodeks cywilny, czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustaw, w których zawarte są obowiązki i reguły postępowania, do których musi się on podporządkować, w zakresie przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną.
I tak, np. organizator może być zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na wstępie należy zauważyć, że ww. ustawa przez świadczenie usługi drogą elektroniczną rozumie

„wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej”.

W tym kontekście, organizacja konkursu za pośrednictwem internetu (tu: serwisu Facebook) może zostać uznana za świadczenie usługi drogą elektroniczną. W takim przypadku, organizator jako podmiot świadczący takie usługi zobowiązany jest m.in. w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny podawać wskazane w ustawie informacje (adresy elektroniczne; imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres) poprzez system teleinformatyczny, którym się posługuje. Usługodawca jest obowiązany także zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Na organizatorze konkursu jako usługodawcy ciążą także obowiązki w zakresie poufności i bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, a także obowiązek opracowania regulaminu świadczenia usługi drogą elektroniczną. Wskazać też należy, iż w takim przypadku organizator – usługodawca może przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu – usługobiorców usługi elektronicznej, tylko w określonym w ustawie zakresie oraz wyłącznie wskazane tam dane osobowe (nazwisko i imiona, numer PESEL, adres,dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy).
Dodatkowo, z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika także zakaz przesyłania uczestnikom informacji handlowych bez ich wyraźnej zgody. Informację handlową stanowi

„każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi”.

Zgodnie z art. 9 przywołanej ustawy, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, a działanie taki stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Konkurs na osi czasu

Warto także mieć na uwadze czy podczas przeprowadzania konkursu na FB, czy to za pośrednictwem aplikacji czy też np. na osi czasu organizatora nie przetwarzamy danych osobowych uczestników. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Organizator będzie przetwarzał dane uczestników np. zbierając je w celu ustalenia bazy do wysyłki nagród laureatom konkursu. Co do zasady, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Zaznaczyć należy, iż zgoda udzielona przez uczestnika/ laureata musi być wyraźna, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla danej osoby w momencie jej wyrażania. Należy także pamiętać o konieczności wskazania w takim przypadku w regulaminie kto jest administratorem danych (tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych), celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Losowanie

Na koniec warto wskazać, że przystąpienie do prac nad każdym konkursem należy poprzedzić wnikliwą analizą jego mechaniki. Jeśli bowiem o wyniku akcji promocyjnej, którą chcemy przeprowadzić, choćby pośrednio, decyduje element losowości (przypadku), to akcja może zostać uznana za grę o charakterze losowym, której stosownie do postanowień ustawy o grach hazardowych nie możemy przeprowadzać, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi określone w ww. ustawie. Nie bez znaczenia jest fakt, iż organizacja gry hazardowej bez wymaganego zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe. Dużo bezpieczniejsze jest więc określenie mechaniki konkursu w oparciu o mierzalne kryteria (np. laureatami zostają osoby, które osiągną najlepszy wynik w grze zręcznościowej) lub o subiektywną ocenę jury np. walorów artystycznych zadania konkursowego (np. najładniejszy kolaż, najciekawsza rymowanka).

Oprac. aplikant radcowski Milena Chojnacka
K2 Legal Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.


Prawo a konkursy na Facebooku

Jak widać organizatora konkursów obowiązuje i ogranicza wiele przepisów. Co więcej, mogą się one zmieniać. Warto więc skorzystać z pomocy prawnika lub kancelarii, aby przygotować prawidłowy regulamin i ustalić wszystkie warunki promocji. Zawsze można wykorzystywać ten dokument później, po drobnych zmianach, przy okazji kolejnych konkursów. Prawo a konkursy na Facebooku

Dodaj komentarz

54 komentarzy do "Prawo a konkursy na Facebooku"

avatar
  Zapisz się na powiadomienia  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Karol Gajda
Gość

Chętnie zobaczyłbym przykłady egzekwowania powyższych przepisów w praktyce. Nie licząc urzędu skarbowego, nie ma bata na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tego typu przepisów. Ze skutecznością tego ostatniego też bardzo różnie bywa.

Nieznajomość/ignorancja prawa sięga tak daleko, że często nawet korporacje nie spełniają podstawowych obowiązków, nałożonych na nie przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, np. podczas rozsyłania mailingów. Robią to z powodzeniem przez długie lata i nikt im w tym nie przeszkadza.

Moim zdaniem, jeśli prawo nadal nie będzie nadążało za rozwojem nowych mediów i nie będzie skutecznie egzekwowane, dla większości przedsiębiorców pozostanie ono jedynie literacką fikcją.

Monika Czaplicka
Gość

Zgadzam się, że egzekwowanie jest bardzo ważne, ale nikt nie dba też o to, żeby ludzi edukować. Zdecydowana większość osób, z którymi rozmawiam nie ma pojęcia, że losowania są objęte takimi przepisami. Dużo osób nie przestrzega prawa, bo po prostu nie wie.
A Ci, którzy wiedzą i nie przestrzegają – mamy na Facebooku grupę walczącą z nielegalnymi konkursami. Wierzę, że jak ludzie będą informować pubicznie, że konkurs jest nielegalny to przynajmniej część się opamięta.

tomek
Gość

Artykuł jest niekompletny. Dużo napisało się o podatku od nagród, a nie ujęto kwoty do jakiej nie ma potrzeby płacić tego podatku (760zł). Dodatkowo nie skonsultowano się z GIODO o zbiorach doraźnych. Bardzo proszę o pełne zapoznanie się z tą tematyką za nim napisze się artykuł.

Monika Czaplicka
Gość

Proszę się nie martic – o tym też jeszcze będzie. Po prostu nie chce wstawiac wszystkich informacji na raz, ponieważ jest tego bardzo dużo i bardzo łatwo się pogubić. Będzie jeszcze o podatak i bazach i za co można pozwać i jak się można bronić i prawach autorskich – jus i tak ten tekst jest długi i pełen informacji, wiec będzie po prostu druga część 😉
Jeśli ma Pan jeszcze jakieś pytania – zapraszam do zadawania: chętnie postaramy się odpowiedzieć 🙂

Marcin Iskrzycki
Gość

Witam.
Pani Moniko, mam pytanie.
Jak wygląda sprawa konkursów na fb w których trzeba polubić stronę i udostępnić informację o konkursie na swojej tablicy i z takich „zgłoszeń” jest wyłoniony zwycięzca. Dzisiaj słyszałem, że taki konkurs podchodzi pod ustawę atyhazardową i jest ścigany przez urząd celny (nie wiem co ma jeden do drugiego…) Nie umiem znaleźć informacji które by to potwierdzały.
Pozdrawiam
Marcin

Monika Czaplicka
Gość

Są dwie rzeczy:
– regulamin Facebooka
– prawo polskie
ustawa antyhazardowa dotyczy konkursu, w którym mamy losowanie – to wymaga zgłoszenia do Izby Celnej.
Udostępnienia z kolei łamią regulamin Facebooka i taki konkurs zgłoszony do moderacji Facebooka może zostać usunięty.
polecam konkursy.czaplicka.eu zakładkę prawo i regulaminy 🙂

Przemysław
Gość

Hmmm czyli jak wyjdę z domu i powiem kilku osobom, że jak zrobią fikołka to dam im dychę to trzeba będzie odprowadzić podatek ? Co za porąbany kraj. Dziwię się w ogóle, że dyskutujecie nad tym prawem zamiast wyraźnie pokazać, że można je o kant dupy rozbić…..

Monika Czaplicka
Gość

dzięki za bardzo wartościowy komentarz 😉

Kasia S
Gość

Dzień dobry, bardzo wyczerpujący i ciekawy artykuł 🙂 Mam jednak pytanie odnośnie konkursów na Facebooku – czy jeśli konkurs będzie na nim ogłoszony, jednak walka o nagrody będzie odbywać się w innym miejscu (w grze), to czy wciąż mówimy o konkursie NA Facebooku? W przypadku gdy nagroda nie będzie droższa niż 50zł, a zwycięzca będzie ogłoszony metodą turniejową (wygrywa najlepszy) czy są z tego powodu jakieś przepisy, które nałożą na organizatora dodatkowe koszty?

I jeszcze jedno – czy konkurs z nagrodą 20-30 złotową na Facebooku, na zasadzie – polub, udostępnij i skomentuj może sprawić mi jakieś problemy związane z prawem?

Monika Czaplicka
Gość

dzięki za komplement i komentarz.
zacznę od końca – wg regulaminu Facebooka nie można wymagać udostępniania postów bo jet to nieregulaminowe, może skutkować usunięciem posta lub całego fanpage.
50 zł nie wymaga dodatkowych kosztów, a zakładam, że metoda turniejowa nie będzie oparta na mechanizmie losowym, więc nie wymaga zgłoszenia do izby celnej.
Jeśli konkurs jest na stronie internetowej, a na Facebooku tylko informujemy o nim, to nie obowiązują zasady regulaminu fb. ale jeśli konkurs na stronie wymaga akcji na facebooku, to już obejmuje

mariusz
Gość

Dzień dobry, chciałbym zorganizować konkurs na fb, z tym, że firma którą będę promował jest zarejestrowana na terenie UK i tam też działamy, więc konkurs jak i wydanie nagród stricte odbędzie się w Londynie. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć warunków jakie powinien spełniać w myśli brytyjskiego prawa. Pani Moniko, czy jest pani w stanie udzielić mi jakichkolwiek informacji?

Monika Czaplicka
Gość

Nietypowa prośba 🙂
obawiam się jednak, że wymaga zgłoszenia się do prawnika

beata
Gość

Pani Moniko, proszę o informację. Organizuję konkurs na fb i nie wiem jak ogłosić zwycięzców? Proszę o podpowiedź jak najlepiej ogłosić laureatów? Czy po prostu w komentarzu pod postem? Czy na tablicy oficjalnie? Czy lepiej po prostu nic nie pisać a do lauretów zgłosić sie poprzez e-mail lub listownie?

Monika Czaplicka
Gość

warto opublikować, można w komentarzu, można w poście. zależy jak duży fanpage.

Kacper
Gość

Czy można to legalne robić konkursy „kto pierwszy ten lepszy” ?

Jakie są wady takiego konkursu?

kacper
Gość

Proszę o odpowiedź

ciekawe
Gość

Maly tylko komentarz ode mnie.
Rozumiem ze wy hejtujecie „nielegalne konkursy” bo przygotowanie profesjonalnego i legalnego w appce to jest dla Was hajs? I zglaszanie nielegalnych konkursow po prostu blokuje fanpage amatorskich stron.
Przeciez konkurs na udostepnienie (vide regram z insta) jest idealna zabawa, klienci masowo w nich biora udzial, bo jest szansa na wylosowanie nagrody- a dla firm to fajny pomysl na wypromowanie danego produktu/uslugi? Zeby bylo lepiej powinnas stworzyc grupe „zadamy zgody na konkurs na udostepnienia”. Pelno malych firm osiagnelo dzieki temu sukces bez wielkich budzetow reklamowych i to chyba boli Was najbardziej 🙂

Monika Czaplicka
Gość
Nie tworzę aplikacji – dostaję takie same pieniądze za organizowanie konkursu w aplikacji co na osi czasu. Ale do tej pory (a pracuję na swoim 2 lata) nie przygotowałam ani jednego konkursu (nie licząc stałej obsługi dla marek, wtedy w toku kilkumiesięcznej współpracy zdarzyło mi się chyba ze 2 razy). Absolutnie sukcesy małych firm mnie nie bolą – to raczej nie moi klienci 😉 Boli mnie spamowanie Facebooka konkursami. Boli mnie, że są konkursowicze, którzy oszukują, boli mnie jak firmy oszukują ludzi biorących udział w konkursie. I boli mnie, że prawo nie jest na bieżąco z postępem technologicznym. Ale jeśli… Czytaj więcej »
kacper
Gość

Czy można to legalne robić konkursy „kto pierwszy ten lepszy” ?

Jakie są wady takiego konkursu?

Fenwyn
Gość

Dzień dobry, mam pytanie z trochę innej beczki, czy legalne jest prowadzenie licytacji produktu w komentarzach na Facebooku? Spotkałam się z taką praktyką i nie do końca wiem co o tym sądzić.

Monika Czaplicka
Gość

Wydaje mi się, że nie ma w regulaminie niczego, co zabroniłoby takiej sprzedaży. Nie wiem natomiast jak jest z punktu widzenia prawa – tu trzeba zapytać prawnika/prawniczki 🙂

Glorian
Gość

Świetny artykuł 🙂
Chciałbym zapytać o jedną rzecz.
Co w sytuacji, gdy organizujemy taką akcję na facebooku i samo przystąpienie jest nieodpłatne (kwalifikuje się każda osoba powyżej 13 roku życia), ale
posiadajace 3 zadania: zalajkowanie posta, wysłanie płatnego sms oraz np
ułożenie wierszyka i spośród osób, które zrealizowały wszystkie zadania wygrywa osoba, której wierszyk został uznany za najlepszy/najzabawniejszy czy coś
takiego. Wtedy jest to konkurs, czy już loteria pieniężna? (Dz. U. z
2009 r. Nr 201 poz. 1540, a dokładnie Rozdział 1, Art 2.1, podpunkt 2)

Monika Czaplicka
Gość

proszę zapytać prawnika 🙂
pozdrawiam,

Dawid Nowak
Gość

W takim razie i ja zapytam. Podobno nie można robić losowania. Przeczytałem ustawę… nie widzę nigdzie info by na facebooku nie można było robić losowań. Pytam więc prawnika dostaję odpowiedź, że można losować zwycięzcę. Hazard a co za tym idzie pozwolenia od Izby mają zastosowanie tylko przy ODPŁATNYM udziale w losowaniu. Zatem skoro ja nie widzę, prawnik nie widzi to kto ma rację? Można zgłupieć. Jeśli jest Pani w 100% pewna, że nie można przeprowadzać losowań proszę o merytoryczne ale też ŁOPATOLOGICZNE wyjaśnienie.

Monika Czaplicka
Gość
Nie będę się rozpisywała, bo już inni opisali to zamiast mnie: http://poradnik.ngo.pl/loterie-fantowe http://loteria.org.pl/loteria-bez-zezwolenia/ A odsyłając do przepisów: Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2011 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA… Czytaj więcej »
Alicja
Gość

Czy jeżeli orgnizator w swoim regulaminie podał wyłonienie laureatów do 21.07.2016 i nadal ich nie wymienił to można uznać wszystkie osoby za wygrane?

Monika Czaplicka
Gość

Pewnie nie, ale można marudzić na brak wyników i niedopełnienie obowiązków 😉

Kuba Orłowski
Gość

Co jesli utworzyłem konkurs nie będąc świadom wymogów prawnych, natomiast nagroda w konkursie nie jest określona jako wartość pieniężna a raczej jako forma pomocy (stworzenie planu treningowego lub dietetycznego)? Rozstrzygnięcie konkursu przez losowanie więc to chyba kolejne utrudnienie ;/
Bardzo prosze o odpowiedź

Monika Czaplicka
Gość

To albo anuluj konkurs albo miej nadzieję, że nikt nie zgłosi Cię do Izby Celnej albo do sądu, bo taka ewentualność też jest.

cathy
Gość

a co konkursami typu Mam Talent czy Masterchef. Czy ogłoszony przez regulamin ma również formę przyrzeczenia publicznego?

Monika Czaplicka
Gość

Pewnie tak.

Sebastian Marciniak
Gość

Mam pytanie czy jak chcę zorganizować konkurs na FB (prosty – cel: polajkowanie strony, ocena) i nagroda to coś drobnego np piłka albo jeśli ktoś ma pizzernie to darmowa pizza. To czy w takim przypadku jest obowiązek zapłaty podatku od nagrody?
Drugie pytanie jak zaznaczę że zwycięzców wybiera komisja – to rozumiem że nie jest już hazard :)?

Monika Czaplicka
Gość

1. Nie można sprawdzić kto polubił stronę
2. Tak, trzeba zapłacić podatek od nagrody
3. Wybór komisji nie jest losowaniem, więc nie trzeba zgłaszać do izby celnej, ale nadal podlega ustawie o hazardzie
4. Pewnie darowizna, od której się płaci podatek, a potem podatek od nagrody (pewnie, bo zależy od sytuacji)

W Bebe
Gość

czy brak paragrafu o możliwości składania reklamacji oraz inf odsyłających do regulacji KC jest przewinieniem organizatora? Czy zapis, że przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu, jest skuteczny ?

Monika Czaplicka
Gość

Prawnikiem nie jestem – nie chcę aż tak się wymądrzać.
do KC zawsze się odsyła. co do braku reklamacji – nie wiem. zapis, że przystąpienie oznacza zgodę wydaje mi się ok.

Kasia
Gość

A czy osoba fizyczna, ale nie prowadząca absolutnie żadnej działalności gospodarczej, ale prowadząca własny fanpage tematyczny może zorganizować konkurs na Facebooku? I czy jeśli może, to w regulaminie powinna wpisywać tylko swoje imię i nazwisko, czy jakieś dane zamieszkania też (czego chciałabym uniknąć)? Z góry dzięki za odpowiedź:)

Monika Czaplicka
Gość

Oczywiście, że można. Nie trzeba mieć firmy. Podaje się wtedy swoje dane osobowe + dane identyfikujące – Janów Kowalskich jest dużo 😉 Nr pesel powinien wystarczyć.

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?